സൌജന്യ വെബ് കണക്കുകൾ

What web stats exactly does StatCounter provide?

StatCounter offers a plethora of various webstats that we are consistently improving and adding to. If there is a stat you would like to see developed and included be sure to mention it in our feature request forum.

StatCounter currently offer the following stats Configurable Summary Stats, ഉപ്യോക്താവിനെ വലുതാക്കി കാട്ടുക, Drill Down, ജനപ്രിയ താളുകൾ, പ്രവേശന താളുകൾ, ബഹിർഗമന താളുകൾ, വന്നത്, കീവേർഡ് അവലോകനം, അടുത്തിടെയുണ്ടായ കീവേര്‍ഡ്‌ പ്രവര്‍ത്തി, സേർച്ച് എഞ്ചിൻ യുദ്ധങ്ങൾ, സന്ദർശക പാതകൾ, സന്ദർശന ദൈർഘ്യം, മടങ്ങിയെത്തിയ സന്ദർശനങ്ങൾ, അടുത്തിടെയുണ്ടായ പേജ്‌ലോഡ് പ്രവർത്തികൾ, ഒടുവിലത്തെ സന്ദർശക പ്രവർത്തികൾ, Country/State/City Stats, Recent Visitor Google Map, ISP Stats, Browser Stats, O.S. Stats, Resolution Stats, JavaScript Stats, ഇമെയിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ, Multiple Site Management, Public Stats.

Of course the only way to experience your own web stats in real-time is to register for your free account.

Example Website Statistics