വില വിവരം

 
 

Free Accounts

  • Lifetime summary stats, independent from log
  • ഒരോ പ്രോജക്ടിനും 500 വീതം സൌജന്യ ലോഗ് വിഹിതം
  • Full range of stats pages
  • സുരക്ഷിത https സൈറ്റുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു
  • ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ആവശ്യമില്ല
  • Stats pages supported by ads
StatCounter offers what we believe is the best free web analytics service in the world - it is StatCounter's foundation, and we constantly strive to improve it. In fact, our free service offers more than most pay-only services! However, some of our members have demanded even more, and so we have introduced a number of optional upgrades to enhance the service available for such users.

Our free service is aimed at websites with 250,000 pageloads per month or less and offers lifetime summary stats and a detailed analysis of your last 500 pageloads.

Upgraded Services

If you find your site growing beyond 250,000 pageloads a month, or requiring detailed analysis of more pageloads, you can optionally upgrade at any time from your free account (when logged in, click on the 'Upgrade' link):

What is your log-size?

StatCounter offers lifetime summary stats covering all your pageloads for free. However in addition we also offer the most detailed analysis available anywhere for a smaller number of your latest pageloads. Your log-size determines how many pageloads are covered by this vastly more detailed analysis. The free service offers a log-size of 500 pageloads, however upgraded services offer more.